Kortfattet historie om Blaker Skanse

Blaker Skanse ble besluttet anlagt i 1682 som ledd i rekken av fetningsverker som ble reist langs Glomma til forsvar mot innmarsjlinjene fra Sverige.

Blakersund

Blakersund som overfartssted i en hovedferdselsåre Akershus-Østfold trengte beskyttelse. Kong Christian V ga sin approbasjon til «Plan av Blaker Skanse» 27. januar 1683. Straks ble soldater fra Enebakk, Fet, Aurskog, Blaker, Sørum og Nes pålagt å møte med de folk og hester de kunne skaffe for å bygge festning ved Blakersund. Byggematerialene var jord, stein og tømmer. Øverstbefalende over den norske hær feltmarskalkløyntnant G. W. Wedel Jarlsberg ledet arbeidet.

Blaker Skanse

– omtalt tre ganger i krigshistorien

 

Vedlikehold var nettopp utført da Karl XII i 1718 foretok sitt siste innfall i Norge. En svensk styrke på 300 mann under general Lautrum leiret seg på markene ved Blaker kirke 6. desember. Samme dag hadde oberst A. A. Prætorius overtatt ledelsen av en fast og en inrykkende styrke på Blaker Skanse, til sammen 600 mann. Av kanoner fantes 8 stk. på Skansen. Det kom til en mindre trefning og noe skuddveksling. Svenskene hevet beleiringen 18. desember. Denne dag hadde general Lautrum mottatt melding om at kong Karl XII var falt på Fredriksten festning 11. desember.

 

Det var ikke garnison på Blaker Skanse da kong Fredrik VI 14. mars 1808 erklærte krig mot Sverige. Grev Mørner kunne uhindret besette Skansen 17. april. Et høymagasin på ca. 40 tonn var da på Skansen. Det ble straks rekvirert folk og hester i Blaker til å frakte høyet til svenskenes hovedkvarter på Haneborg i Aurskog. Noen dager senere, den 20. april, ble de svenske styrkene beseiret ved Toverud Gård i Aurskog. De norske styrkene ble ledet av major Weiby. Grev Mørner ble avvæpent av løyntnant Gregers Fougner LUndh fordi major Weiby var skadet og fikk behandling i hovdbygningen på Toverud Gård.

 

I 1814 hadde landvernet en garnison på 500 mann på Blaker Skanse, men da ble stedet ikke berørt av en kortvarig krig mot Sverige. Danmarks avståelse av Norge til Sverige løste seg med inngåelse av union mellom Norge og Sverige etter Eidsvollsgrunnloven 17. mai og Mossekonvensjonen 14. august.

 

Som følge av unionen med Sverige ble Blaker Skanse nedlagt som festning i 1820, men forble militært anleggg til stedet kom i privat eie i 1893.

 

I 1916 ble Blaker Skanse gjenkjøpt av Staten. Det var tatt beslutning om å opprette en sentralskole for husflidsundervisning. Landet måtte få en skole som kunne ivareta gamle norske kunsthåndverk. Statens Husflidsskole ble åpnet på Blaker Skanse i 1917.

 

Bygningene

Kommandantboligen

Kommandantboligen ble ødelagt av brann i 1973, men sto ferdig restaurert i 1977. Bygget er moderne innvendig, men fasaden er lignende slik det sto før brannen. Foto: Jørgen Kirsebom

Krutthuset

Krutthuset er fra 1759, bygget i stein.
Foto: Jørgen Kirsebom

Artilleribygningen

Artilleribygningen er fra 1740-50. Den er en av landets største fredede trebygninger.
Foto: Jørgen Kirsebom

Nansenbygget

Bygget i 1946 og oppkaldt etter arkitekten Odd Nansen som designet bygget.
Foto: Jørgen Kirsebom

Administrasjonsbygningen

Gamle lærerboligen til Rektor Herman.
Foto: Jørgen Kirsebom

Smia

Bygd i samme stil som artilleribygningen.
Foto: Jørgen Kirsebom

Fredet

Tre bygninger ble stående igjen innenfor vollene etter nedleggelsen av festningen i 1820.

 

Disse bygningene – senere fredet – var i en meget forfallen tilstand da Staten overtok, men litt etter litt ble bygningene satt i stand.

 

Kommandantboligen

Kommandantboligen fra 1813 ble restaurert i 1917. Bygningen ble ødelagt av brann i 1973. I 1977 sto den gjenreist med samme utvendig utseende som før brannen. Innredningen ble da helt tilpasset skolens behov.

 

Artilleribygningen

Proviantmagasinet og artilleribygningen fra henholdvis 1751 og 1752 ble restaurert i løpet av 1920-årene og begynnelsen av 1930-årene.

 

Kruttårnet/Krutthuset

Kruttårnet fra 1750-årene ble restaurert i 1937 og fikk ytterligere vedlikehold i 1972. I 1920 ble oppført smie i en stilart slik at den passet sammen med det gamle bygningsmiljøet. Smia ble i 1936 utvidet med tilbygg holdt i samme stil. Tunet ble parkmessig opparbeidet i årene 1948-50. Ellers er på Blaker Skanses grunn etter hvert oppført flere bygninger for skolens behov.

Fra 1976 hadde skolen på Blaker Skanse status som høgskole. Avdelingen av Høgskolen i Akershus på Blaker Skanse underviste i formgiving og produktdesign, og hadde år om annet 150 studenter.

Slutt på skoletida – nye tider
Ved skoleårets slutt i 2003, ble skolen nedlagt på Skansen, og lokalisert sammen med de øvrige avdelingene i Høgskolen i Akershus på Kjeller i Skedsmo kommune.

Blaker Utvikling AS og Kommandanten Restaurant startet opp i 2003/4. 
Blaker Utvikling AS leide ut lokaler på Skansen fram til 2014. De la ned seg selv før jul 2013.  De tok initiativ til og startet opp organisasjonen KunstSkansen, som i 2014 tok over all utleie på Skansen. 
Kommandanten restaurant måtte kaste inn håndkleet i 2007.
Fra 2014 ble driften av selskapslokalene utført av Blaker Skanse Selskapslokaler, Rita Nyborg.
Sørum kommune tok over driften av Blaker Skanse 1.7.2019.

Lillestrøm kommune er etter kommunesammenslåingen eier av Blaker Skanse. Organisasjonene KunstSkansen og Blaker Skanse – Rita Nyborg er de største leietakerne. Sistnevnte fikk også ansvaret for utleien av Administrasjonsbygget og øvrige rom i Kommandantboligen minus galleriet fra 1.1.20. Derav navnendringen på firmaet. Fra 1.9.20 hører også Nansenbygget med i denne porteføljen. 
 
I samarbeid med kommunen, Opplev Sørum-Jørgen Kirsebom og lag og foreninger, arbeider disse aktørene for å skape aktivitet på Blaker Skanse.